درباره کنفرانس

راه ها از سرمايه هاي اصلي هر كشور محسوب مي شوند. احداث، حفظ و نگهداري اين سرمايه وظيفه جامعه مهندسي كشور است. ليكن به علت محدوديت منابع مي بايست با استفاده از روش ها و فن آوري هاي نوين و اقدامات به موقع، با حداقل هزينه به اين مهم جامه عمل پوشاند. در اين راستا آشنايي صنعت با دستاوردهاي دانشگاه و تبادل تجربيات موفق و ناموفق دست اندركاران از ضروريات است. در پی برگزاری موفقيت آمـيز اولين كنفرانس ملي رويه هاي بتني در سـال 1394 و اسـتقبال پرشور متخ...

ادامه مطلب

اخبار

حامیان