تعرفه های ثبت نام

 ثبت نام 

 تا 25 اسفند ماه 1395

تا 10 اسفند ماه 1395

 

170.000تومان

140.000 تومان

ویژه هیات علمی و اساتید دانشگاه

250.000 تومان

220.000 تومان

ثبت نام کننده آزاد

120.000 تومان

90.000 تومان

ویژه دانشجویان

 

شرايط و هزينه ثبت نام :

تذكر:  اعضاي انجمن بتن به منظور برخورداري از تخفيف ويژه ثبت نام مي بايست نسبت به تمديد عضويت خود اقدام نمايند.

- هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي افراد بصورت آزاد تا تاريخ 1395/12/10 مبلغ 2.200.000 ريال و تا تاريخ 1395/12/25 مبلغ 2.500.000 ريال مي باشد

- هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي اعضاء هيئت علمي بصورت  آزاد تا تاريخ 1395/12/10 مبلغ 1.400.000  ريال و تا تاريخ 1395/12/25مبلغ 1.700.000 ريال مي باشد.

- هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي دانشجويان  بصورت  آزاد تا تاريخ 1395/12/10 مبلغ 900.000 ريال و تا تاريخ 1395/12/25مبلغ 1.200.000 ريال  مي باشد.

- هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي اعضاي حقيقي، حقوقي، كاردان، انجمن بتن ايران تا تاريخ 1395/12/10 مبلغ 1.700.000ريال و تا تاريخ 1395/12/25 مبلغ 2.500.000 ريال مي باشد.

- هزينه ثبت نام شركت در كنفرانس براي اعضاي دانشجوي انجمن بتن ايران تا تاريخ 1395/12/10مبلغ 700.000 ريال و تا تاريخ 1395/12/25مبلغ 1.200.000 ريال مي باشد.

شماره حساب جاري: 7333781818

شماره شبا : انجمن بتن ايران : 370120000000007333781818

شماره كارت انجمن بتن : 6104337941417758