درباره کنفرانس

راه ها از سرمايه هاي اصلي هر كشور محسوب مي شوند. احداث، حفظ و نگهداري اين سرمايه وظيفه جامعه مهندسي كشور است. ليكن به علت محدوديت منابع مي بايست با استفاده از روش ها و فن آوري هاي نوين و اقدامات به موقع، با حداقل هزينه به اين مهم جامه عمل پوشاند. در اين راستا آشنايي صنعت با دستاوردهاي دانشگاه و تبادل تجربيات موفق و ناموفق دست اندركاران از ضروريات است.

در پی برگزاری موفقيت آمـيز اولين كنفرانس ملي رويه هاي بتني در سـال 1394 و اسـتقبال پرشور متخصصين فعال در زمينه صنعت بتن کشور، مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي به عنوان متولي اين حوزه، در نظر دارد دومين كنفرانس ملي رويه هاي بتني را با همكاري انجمن بتن ايران با موضوع گسترش كاربرد مصرف سيمان در روسازي ها در ششم و هفتم ارديبهشت ماه سال 1396 و با برنامه هاي متنوعي از قبيل سخنرانی های علمی، كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصی جانبی در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار نمايد.