آدرس محل برگزاری

تهران، بزرگراه شیخ فصل ا... نوری، فاز 2 شهرک فرهنگیان، خیابان نارگل، خیابان شهید علی مروی، خیابان حکمت، مر کز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی