اعضای کمیته راهبردی: 

دکتر محمد شکرچی‌زاده، رییس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر ابوالفضل حسنی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امین میرزا بروجردیان، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر کاووسی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علي اكبر رمضانیانپور، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر فريدون مقدس‌نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر محمود عامری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر هرمز فامیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر پرويز قدوسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر جبارعلی ذاکری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر منصور فخری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی

دکتر علی نورزاد، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

دکتر سید مهدی ابطحی‌فروشانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان