رییس کنفرانس:

دکتر محمد شکرچی‌زاده

دبیرعلمی:

دکتر جعفر سبحانی

دبیر اجرایی:

احد سامی‌فر

اعضای کمیته علمی:

دکتر محمد شکرچی‌زاده، رییس محترم مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دكتر محسن تدين، رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران و عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي سينا همدان

دکتر ابوالفضل حسنی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امین میرزا بروجردیان عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر امیر کاووسی عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علي اكبر رمضانیانپور، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر فريدون مقدس‌نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه امیرکبیر

دکتر محمود عامری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر هرمز فامیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر پرويز قدوسی، عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر جبارعلی ذاکری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی راه‌آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر منصور فخری، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی

دکتر سید مهدی ابطحی‌فروشانی، عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

دکتر عليرضا باقری، عضو هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر مهدي چینی، مشاور محترم رییس در بخش روسازی و بتن

مهندس اميرمازيار رییس‌قاسمی، مسئول محترم دبیرخانه آبا

دکتر سعيد محمدزاده، عضو هيات علمی دانشکده مهندسی راه آهن علم و صنعت و معاون محترم وزير و مدير عامل شرکت ساخت و توسعه زيربنايی حمل و نقل کشور

دکتر فريدون رضايی، عضو هيات علمی دانشگاه بوعلي سينا

دکتر محمود نيلی، عضو هيات علمی دانشگاه بوعلي سينا و رئيس دانشگاه صنعتی همدان

دکتر مهدی نعمتی چاری، عضو هيات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر بابک احمدی، عضو هيات علمي مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

مهندس عليرضا پورخورشيدی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مهندس جاويد خطيبی، نائب رئيس هيات مديره انجمن بتن ايران و دبير كميته ملي رويه هاي بتني

مهندس موسی کلهری، دبير انجمن بتن ايران

دکتر سهراب ويسه، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر آزاده عسکری نژاد، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر علی دوستی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

دکتر حسام مدنی، دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان

دکتر ابراهيم قياسوند، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا​

دکتر اميرمحمد رمضانيانپور، عضو هيات علمی دانشگاه تهران