آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 15 دی ماه 95

اعلام نتایج اولیه داوری مقالات: 15 بهمن ماه 95

اعلام نتایج نهایی داوری مقالات: 1 اسفند ماه 95

آخرین مهلت ثبت نام با تخفیف: 10 اسفند ماه 95

آخرین مهلت ثبت نام: 25 اسفند ماه 95

کنفرانس: 6 و 7 اردیبهشت ماه 96