محورهای کنفرانس


محورهای کنفرانس

 

 • 1.توسعه پایدارو محيط زيست
 • 2.اقتصاد و تحلیل هزینه چرخه عمر
 • 3.ایمنی
 • 4.تحلیل و طراحی
 • 5.دوام
 • 6.روسازي بتني در شرائط ويژه
 • 7.مواد و مصالح و فناوري بتن 
 • 8.روشهاي ساخت و ماشين آلات 
 • 9.تقويت و تثبيت لايه ها با مواد سيماني
 • 10.بازيافت و كاربري مجدد مصالح
 • 11.خرابيها و تعمير و نگهداري و بهسازي
 • 12.مشخصات سطحي رويه (ناهمواري ، اصطحكاك ، آلودگي صدا)
 • 13.آزمايشها و ابزاربندي
 • 14.رويه هاي مركب