تمدید مهلت ارسال مقالات


به اطلاع اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران، اعضاء انجمن بتن ايران و ساير دست اندر كاران صنعت بتن و سيمان كشور مي رساند، مهلت ارسال مقالات دومين كنفرانس رويه هاي بتني تا 95/11/01 تمديد گرديد و اين مهلت قابل تمديد نمي باشد.