چاپ مقالات برگزیده کنفرانس در دوفصلنامه علمی ترویجی فناوری حمل و نقل


به اطلاع نویسندگان محترم مقالات می رساند، مقالات برگزیده کنفرانس در دوفصلنامه علمی ترویجی حمل و نقل چاپ خواهند شد.

آدرس سایت مجله:

http://jtt.mrud.ir/Portal/Home/